KVKK Aydınlatma Metni

Değerli müşterilerimiz, paydaşlarımız, ortaklarımız, hissedarlarımız, tedarikçilerimiz ve değerli vatandaşlarımız;

Sitemizde yayınlanmakta olan bu “Aydınlatma Metni”, Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, veri sorumlusu olarak ÇİMSTONE İNŞ. MALZ. SAN. VE TIC. A.Ş. olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)  aydınlatma yükümlülüğümüz ilgili kanunun 10. Maddesi’nde belirtilen “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” ve yine 6698 sayılı aynı kanunun 11.maddesinde belirtilen “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı madde çerçevesinde kişisel verilerin toplanma amacı, toplanma şekli, kişisel verilerin depolanması, tutulması, kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin aktarılması, kişisel verilerin korunması, silinmesi veya yok edilmesi konularında sizlere bilgi verilmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kanun kapsamındaki kişisel verileriniz, hassas verileriniz yazılı, sözlü, görüntülü, sesli veya yazılı ya da elektronik ortamlarda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kısaca KVKK’nın 4. Maddesi, 5. Maddesi, 6.maddesi çerçevesinde sadece işimizle ilgili olmak kaydı ile şu amaçlarla tutulur;

  1. İş başvurularınızın değerlendirilmesi ve insan kaynakları havuzumuzu geliştirmek amacıyla;
  2. İnsan kaynakları süreçlerinde, performans yönetimi, süreç yönetimi, eğitimler, kişisel haklarınızın korunması, çalışma hayatıyla ilgili olarak özel hayatınızın gizliliğini ihlal etmeyecek şekilde, yasal çerçevesinde İK süreçlerimizin yürütülebilmesi için,
  3. Kurumuzda Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri süreçlerinde kurumun bilgi güvenliğini yönetip, iyileştirerek güvenlik süreçlerimizin iyileştirilmesini sağlayabilmek amacıyla,
  4. Kurumumuzun finansal risklerinin tespiti, kurumumuzun finans muhasebe işlemlerinde, ilgili süreçlerimizin yürütülebilmesi için,
  5. Hukuki iş ve işlemlerin takibinde, sözleşmelerin yönetiminde, kurumumuzun yasalar önündeki haklarını koruyabilmek amacıyla hukuki süreçlerin takibinde,
  6. Kurumuzda iş güvenliği, iş sağlığı ve kurumumuzun iş sürekliliği için bina, tesis ve çalışanlarımızın can ve iş güvenliğinin sağlanması amacıyla,
  7. İş sağlığı ve güvenliğinde çalışanlarımızın sağlığının korunması amacıyla, tamamen çalışanlarımızın yanında olacak şekilde koruyucu, önleyici, tedavi edici sağlık hizmetlerinin verilmesi amacıyla,
  8. Kurumumuzun, iş süreçlerinde daha verimli bir iş hayatı için performans yönetimi, verimlilik analizlerinin yapılarak, kurum stratejimizin, iş faaliyetlerimizin gerçekleştirilebilmesi için,
  9. ÇİMSTONE İNŞ. MALZ. SAN. VE TIC. A.Ş.’nin tarafımıza ileteceğiniz, bilgi isteği, şikayet, öneri, dilek istek gibi bildirimlerin cevaplanabilmesi ve kanunlarımıza göre yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla,

Kişisel ve hassas verileriniz sadece işimizle ilgili olmak kaydı ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verileriniz işlenebilir.

Kişisel Verilerin Kapsamı ve Bağlamı

Biz ÇİMSTONE İNŞ. MALZ. SAN. VE TIC. A.Ş. olarak, öncelikle Anayasa’mızın 20. Maddesinde “Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.” yazdığı gibi insanların özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz olduğuna inanıyoruz ve bu anayasal teminata sonsuz inanıyor ve saygı gösteriyoruz. ÇİMSTONE İNŞ. MALZ. SAN. VE TIC. A.Ş. olarak ve Veri Sorumlusu olarak 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, T.C.K ve ilgili diğer Mevzuat ve Yönetmeliklerden kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde, faaliyetlerimizden faydalanılabilmesi amacıyla, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle kişisel verilerin (Ad-Soyad, adres, mesleki tecrübe, eğitim durumu, doğrum yeri, doğum tarihi, medeni hal, CV, özgeçmiş, e-posta, kişisel telefon numaraları, cinsiyet, konum verileri, IP adresi, fotoğraf, video, sağlık bilgisi, hastalık kayıtları, adli sicil bilgisi, kamera görüntüleri vb.) toplanması, tarafınızca veya tarafınızın kullandığı cihazlardaki sistemler aracılığı ile tarafımızca toplanmaktadır. Kişisel verileri iş amacıyla, ölçülü olmak kaydı ile elde edebilir, kaydedebilir, muhafaza edebilir, işleyebilir, iş sürekliliği amacıyla kişisel verileri güncelleyebilir, anonimleştirebilir, yasaların öngördüğü şekilde yurt içinde yahut yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabilir. Kurumumuz kanunlara uygun olarak kişisel veriler üzerindeki teknik ve idari bilgi güvenliği önlemlerini alır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili olarak bahsi geçen kişisel verileriniz; açık rızanıza istinaden veya kanunlardan doğan haklarımız gereği, iş süreçlerimizin yürütülebilmesi veya kanunların ifası gereği hukuki yükümlüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla ÇİMSTONE İNŞ. MALZ. SAN. VE TIC. A.Ş. Veri Sorumlusu olarak Aydınlatma yükümlüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu “Aydınlatma Metnini” yayımlamış bulunuyoruz.

Kişisel verileriniz ÇİMSTONE İNŞ. MALZ. SAN. VE TIC. A.Ş. tarafından; Anayasamıza, T.C kanunlarına uygun olarak, işimizle ilgili, işlerimizi yapabilmek, kanunlara uyabilmek amacıyla, kişisel verileriniz işle ve amaçlarımızla, makul, sınırlı ve ölçülü bir şekilde mevzuatlara uygun olarak kayıt edilecek, işlenecek, depolanacak, korunacak, mevzuata uygun olacak şekilde gerekli olduğunda ilgili kurumlarla paylaşılacak ve iç prosedürlerimizde öngördüğümüz süreler içinde imha edilecektir. Silinen veya imha edilen bilgilerin ne şekilde ne zaman, nerede, kimler tarafından, nasıl yok edildiği kayıt altına alınacaktır. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimiz gereği tüm kurumsal ve kişisel veriler üzerinde koruma amaçlı teknolojik, idari, hukuki bilgi koruma önlemleri tarafımızca alınmaktadır.

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Kurumumuz  kişisel verilerinizi sadece; işle ilgili olmak kaydı ile açık rızasına istinaden veya yasal sorumluluklarımız gereği, işlerimizle ilgili zorunluklar gereği, KVKK’da belirtiği şekil ve şartlarda işlerimizin yürütülmesi amacıyla kişisel verileriniz doğrudan veya dolaylı olarak anlaşmalı olduğumuz yurt içi ve yurt dışı kurumlarla, tedarikçilerimiz, yüklenicilerimiz, iş ortaklarımız, hukuk, BT güvenliği denetimleri, vergi danışmanları, kurumsal gelişim yönetim danışmanları, 3. Taraf denetçiler, dış tetkikçiler, SGK, iş müfettişleri gibi yasal iş ve işlemler nedeniyle kişisel verileriniz ilgili kurum, kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde kişisel veri sahipleri olarak, ilgili kişi tanımlamasıyla haklarınız şunlardır: “Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme” hakkına sahipsiniz. “Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme” hakkına sahipsiniz. “Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme” hakkına sahipsiniz. “Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme” hakkına sahipsiniz. “Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme” hakkına sahipsiniz.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesini Kullanma Hakkı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu KVKK’nın 11. Maddesinde yer alan d), e) ve f) bentlerine göre kanunun diğer maddelerinde belirtildiği üzere Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, kişisel verilerin silinmesini veya yok, edilmesini isteme, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle  kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, hakkına sahiptir.

ÇİMSTONE İNŞ. MALZ. SAN. VE TIC. A.Ş. olarak taleplerinize yasanın öngördüğü süre içinde en geç 30 gün içinde cevap vereceğiz. Taleplerinize cevap verebilmemiz için paylaştığınız bilgilerin/verilerin doğru olması son derece önemlidir. Eksik, yanlış beyandan ÇİMSTONE İNŞ. MALZ. SAN. VE TIC. A.Ş. sorumlu değildir.

KVKK kapsamına giren taleplerinizi aşağıdaki iletişim bilgilerinden birini kullanarak, e-posta veya adrese yazılı başvuruyu postalama şekliyle bildirebilirsiniz. Başvurunuz en geç 30 günlük yasal süre içinde cevaplanacaktır. Taleplerinizden doğacak, teknik inceleme, adli bilirkişi, harici bellek gibi masrafları tarafınızdan talep etme hakkını saklı tutarız.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili daha detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Saygılarımızla.

Çimstone İnş. Malz. San. ve Tic. A.Ş. 6170/1 Sokak No:5 Işıkkent 35070 İZMİR info@cimstone.com.tr +90 232 472 02 72 Mersis No: 0257013670800010